KF-huvudrubrik-test.jpg (21849 bytes)

KONTAKTORGAN FÖR MARTINUS KOSMOLOGI I SVERIGE
Ett helt fristående organ för Martinus kosmologi i Sverige
Uppdaterad: 2020-01-13.


Begravningsinformation Praktiska råd!

Besökare sedan 2008-06-30:

 
Martinus 1934                 Martinus 1928  

Ett levande väsens absolut enda säkra skydd mot ont öde
skapas exakt av det skydd som det självt
ger alla andra levande väsen
. (Martinus, Livets Bog 7, stycke 2447).

"Ingen form av ämne eller materia kan i absolut mening vara "immateriell".
Allting är "något". Och "något" som är, kan inte vara lika med "intet"."
(Martinus, stycke 294, Livets Bog 2)

Evigheten är den stillhet utifrån vilken all rörelse kan konstateras
(Kosmos nr 8/1996)
wpe1.gif (2881 bytes)
Redaktionsgrupp: Annika Petzén, Henrik Sundström
Adress c/o Henrik Sundström, Bågvägen 26, 
132 37 Saltsjö-Boo
Telefon: 0708-47 82 99
Emaill: kf@hsu.se
Hemsida: http://hsu.se/kfweb.htm
Swish: 0708478299
Syfte: Att alla som arrangerar undervisning i Martinus kosmologi, föredrag, kurser, cirklar, seminarier osv, skall kunna få detta noterat. Artiklar, insändare m m tas tacksamt emot.
Nästa nr: Tills vidare kommer endast webbversion att finnas
Manusstopp: För införande av uppgifter är  tidsgränsen 5 dagar innan införande önskas.
Uppgifter: Typ av arrangemang, t ex: Ämne, Datum, Tidpunkt, Plats, Arrangör, Kontaktperson, Önskat antal ex

Allt arbete utförs ideellt.

Nya Kontaktpersoner

Om det finns intresserade på andra orter än de som idag är upptagna i detta nr önskar vi gärna 
utöka vår förteckning med dessa orter och kontaktpersoner för dessa. Det är inte nödvändigt 
med verksamhet på en ort för att där skall kunna finnas kontaktpersoner. På redan förtecknade 
orter är vi intresserade av att få kännedom om eventuella förändringar.

Framtiden för Kosmologiskt Forum (KF)

Forumet trycks inte längre ut på papper.

Med vänliga hälsningar

Redaktionskommittén för KF

/Henrik Sundström

Vad är Martinus kosmologi?

 En kosmisk världsbild

Kärnan i Martinus världsbild kan formuleras i det bibliska uttrycket "Se, allt är mycket gott" eftersom den kosmiska världsbilden visar på en kärleksfull mening i allt som sker, såväl i individens öde som i hela mänsklighetens öde. För att kunna se detta är det nödvändigt att man sätter in de jordiska företeelserna i sitt rätta kosmiska sammanhang. Varje levande väsen är djupast sett ett andligt väsen, höjt över tid och rum. Genom "reinkarnationsprincipen" har vi förmågan att åter och återigen födas i den fysiska världen och göra erfarenheter här. Dessa erfarenheter är av största värde, vare sig de är av behaglig eller obehaglig art, eftersom de ligger till grund för den utveckling som allt levande är underkastat.

 Människan närmar sig ett nytt utvecklingssteg

Till följd av kosmiska naturlagar utvecklas alla levande väsen från ett medvetslöst mineraltillstånd, genom växtrikets fysiska aningstillstånd, primitiva djurtillstånd och vidare fram till det stadium där den jordiska människan idag befinner sig. Men utvecklingen stannar inte här. Människan är på väg att utvecklas vidare mot ett tillstånd där hon är herre över den fysiska materien och där förfinad intellektualitet och ökad kärleksförmåga bringar henne på våglängd med de andliga världarna. Dessa andliga världar genomstrålar världsalltet, även om de ännu är osynliga för människan på samma sätt som djurriket är otillgängligt för växternas förnimmelse. Det är dessa andliga världar som skänker inspiration till all stor mänsklig konst, likaväl som vetenskap och humana insatser. Företeelser som egentligen inte hör hemma i det verkliga "djurriket", utan snarare är tecken på att jordmänniskan i sin kosmiska utveckling är på väg att närma sig ett helt nytt rike.

 Allt är liv

Genom ”kontrastprincipen” förklarar Martinus varför det finns mörker och ljus, primitivitet och genialitet, kärlek och hat, likaväl som det finns natt och dag, sommar och vinter m.m. Ingenting kan upplevas utan att man också har upplevt dess motsats. ”Kretsloppsprincipen” betingar att allt levande passerar olika stadier av kontraster, från mörker till ljus, från primitivitet till genialitet osv. Detta är en utveckling som omfattar allt levande, såväl i mikrokosmos som i makrokosmos. Allt utvecklas, allt är medvetande i olika grader, allt är vibrerande liv.

 Vi går en ljus framtid till mötes

De drömmar och ideal om en humanare, fredligare värld, där kärlek till medmänniskan och naturen är den viktig­aste drivkraften, är absolut inga tomma drömmar, utan just de späda tecknen på att mänskligheten börjar närma sig ett nytt utvecklingsavsnitt. Den intellektualitet som människan idag har utvecklat i form av vetenskap och konst, blir med nödvändighet dödsbringande när den kombineras med djurrikets råa själviskhet. Men i samma grad som osjälviskheten eller den rena kärleken till nästan börjar utvecklas i människans hjärta kommer denna kraft att göra vetenskap och konst till en välsignelse och ett fantastiskt äventyr för mänskligheten. Vintern kan inte vara för evigt och det finns ingenting som kan stoppa våren, när dess tid väl är inne.

 Livsupplevelsen är detsamma som en kosmisk utbildning

Genom det Martinus kallar "ödeslagen" visar han att varje minsta handling som ett levande väsen skapar, är detsamma som utsändande av en energivåg, som förr eller senare, i detta liv eller ett senare, kommer att nå tillbaka till sitt ursprung, på ett sådant sätt att väsendet så att säga får uppleva konsekvenserna av sin egen mentalitet. Detta i sin tur innebär att allt det som ingår i ett väsens nuvarande öde är resultatet av tidigare handlingar hos väsendet ifråga. Det är just denna "livets upplevelse" som blir "grundutbildningen" i nästakärlekens utveckling hos varje lev­ande varelse. Det bibliska budet eller den så kallade gyllene regeln: "Var mot din nästa som du vill att din nästa ska vara mot dig" blir ju därmed till vetenskap. I den mån en människa förmår uppträda på ett sådant sätt mot sina medväsen att hon blir till glädje och välsignelse för dessa, så kommer ju dessa energier att bilda ett lyckligt öde också för henne själv, vilket ju in­nebär att denna kärlek blir till välsignelse för alla och envar. Förmågan att förlåta blir här av allra största vikt eftersom det bara är denna förmåga som kan omvandla tillbakavändande obehagliga energier till nyskapade kärleksfulla energier.

 Vem var Martinus?

Martinus föddes i Danmark år 1890 och levde där fram tills han lämnade jordelivet år 1981. Från 1920-talet och framåt ägnade sig Martinus på heltid åt att skriva, hålla föredrag och på olika sätt informera om sin kosmiska världsbild. Det unika med denna världsbild är bl.a. att den helt igenom har tillkommit genom intuitionsupplevelse. Den har alltså inte tillkommit genom studier och kopiering av andra människors tankar utan är istället resultatet av ett medvetandetillstånd som Martinus själv benämner "kosmiskt medvetande". Detta medvetandetillstånd är enligt Martinus ett naturligt tillstånd som varje människa kommer att uppleva på ett visst stadium i utvecklingen. Han me­nar nämligen att vi alla utan undantag genom "reinkarnation" utvecklas vidare liv efter liv tills vi blir till "Kristusväsen". Utifrån det kosmiska medvetandet kan individen genomskåda tillvarons djupaste principer och världsalltets bärande energier.

 Fram till sin "invigning" i 30-årsåldern var alltså Martinus till det yttre en helt obildad person. Han hade vuxit upp på landsbygden under mycket enkla förhållanden och hade så småningom hamnat i Köpenhamn där han arbetade som mejerist. Vid denna tidpunkt skilde sig Martinus från gemene man endast genom en ovanligt kärleksfull inställning till allt och alla, samt ett mycket innerligt gudsförhållande som han bar inom sig ända från barndomen. I alla livets situationer ha­de han Kristus som sin direkta förebild. Detta var, kan man säga, den förberedelse som Martinus hade inför den uppgift som invigningen ledde honom till. En uppgift som djupast bestod i att göra det kristna kärleksbudskapet förståeligt och tillgängligt också för den moderna och vetenskapligt tänkande människan, och därmed skänka hopp och livsmening åt dagens, såväl som morgondagens människor. I boken ”Kring min missions födelse” skildrar Martinus mer utförligt detaljerna kring det ”kosmiska elddop” som han upplevde.

                  

Tredje Testamentet

I slutet av sitt fysiska jordeliv kom Martinus till insikten att hela hans samlade författarskap skulle få titeln "Tredje Testamentet". Därmed visar Martinus på den nära anknytning hans texter har till kristendomens budskap. I Tredje Testamentet görs det kristna kärleksbudskapet förståeligt genom logiska analyser. Här utvidgar Martinus begreppet ”nästakärlek” till att omfatta inte bara medmänniskan, utan även djur, natur, planeten som vi lever på, och inte minst vårt eget mikrokosmos.

Martinus arbete är fritt tillgängligt för alla som kan ha glädje av hans tankar. Det riktar sig till den fria sökaren och kan inte bindas i någon form av sekt eller förening. Litteraturen kan beställas genom Världsbild förlag, www.varldsbild.se.

Här börjar kalendarieuppgifterna:

KF-rub2.jpg (29061 bytes)

ALLINGSÅS
Thomas Hedén, info.kosmologi@gmail.com
ALVESTA
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BOLLNÄS
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BORLÄNGE

Per-Anders Hedlund, Mellang. 1, 784 67 Borlänge, 0243-23 28 28, 073-805 53 04
Siv Hammarberg, Solrosg. 8, 784 65 Borlänge, 0243-23 80 80, 073-071 63 46
Göran Asplund, Industrig. 9 B, 784 31 Borlänge, 073-073 82 26
Länk till programmet: Läkekällan/Martinus  kontakt@lakekallan.nu


Välkommen till

Endagskurs i Martinus kosmologi

lördagen den 7 mars 2020

på Fornby folkhögskola utanför Borlänge

 Helande livshållning och helande tankar

Hur kan vi utveckla en livshållning och tankevärld som är helande? I en polariserad tid med konflikter och otrygghet, tenderar vi att mista kontakten med det väsentliga i livet, bland annat upplevelsen av ro och närvaro i relationer. Varje tanke har en effekt, den kan vara helande eller skapa splittring, konflikt och sjukdom. Vi kan medvetet välja att träna en vänlig hållning till livet, till varandra och till vår organisms myriader av medarbetare.

        Kursavgift:             575 kr inkl. vegansk lunch och fika
       
Kurstid:                   kl 10.00 – 17.00
       
Kursledare:            Solveig Langkilde och Sören Grind
        Plats:                       Fornby folkhögskola i Borlänge, Dalarna

        OBS!
                        Sista anmälningsdag: 25/2 (för Fornbys planering)

        Önskar du övernattning: ring Fornby på telenr. 0243-239550
        se deras hemsida
www.fornby.se för mer information
 
     Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan:
        Tfn 0243-820 80,
dalarna@sv.se eller www.sv.se/dalarna
 

 Har du frågor om kursinnehållet kan du maila: soren@solsokehem.se

BORÅS

Inger Lennartsdotter, Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås,.033-12 32 95, 076-050 32 95
 

BROMÖLLA
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
BÅSTAD
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Pia Johannesson-Fridell , Vallvägen 14 C, 824 42 Hudiksvall
073-038 19 16, piafridell@hotmail.com 
Björn Fridell, Högtomt 66, 820 60 Delsbo.
Studie-/samtalscirkel, föredrag el andra träffar efter behov och önskemål

Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

FAGERSTA/Ängelsberg

Cafégalleriet i Våla
Ängelsbergsvägen 98, 737 90 Ängelsberg, 0223-330 67, Thor Gjörvad, 0223-330 67, 0701-700 463. https://www.facebook.com/friande?fref=ts
Här finns utställningen ”Ett fönster mot Evigheten” baserat på 18 av Martinus symboler som ett urval för att visa den eviga världsbilden. Korta förklarande texter är skrivna av Rolf Elving. Ring och boka tid för visning och guidad tur. Jag serverar enklare förtäring om så önskas. I den ”filosofiska hörnan” samtalar vi.

Här finns alla nya broschyrer och ett antal utställningar som är till för resten av Sverige. Kontakt mig om du önskar en utställning till din ort eller deltagande på en mässa.

Gunnar Olsson, Fagerövägen 2, 791 53 Falun, 023-205 28, 073-082 05 28
0730-820 528, 0703-275 051.
gunnar@slagga.se
Marie-Louise Svensson, Hermelinv 53, 612 45 Finspång, 0122-155 97,
070-200 31 52
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Kontaktperson saknas, anmäl dig gärna själv som ny kontaktperson!
GÄVLE  -  Kontaktperson saknas, hör av Dig om du vill vara kontaktperson!

Nya studiecirklar eller samtalsgrupper kan startas om det finns intresse av detta.

 
Se under också under SANDVIKEN!

Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, Skarke, Kosmos, 532 73 Varnhem
Postadress: V:a Skansg. 1 A, 413 02 Göteborg.
www.nykultur.nu,
andligvetenskap[snabel-a]telia.com
Pg: 46 70 93-1, Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, för kursavgifter och gåvor,
Karta

 
Stiftelsen KOSMOS-Varnhem anordnar föredrag, seminarier, symposier, kurser  i Göteborg och kurser i Varnhem (se under "Aktuellt" på hemsidan).
Lokal: Studieförbundet NBV, Postgatan 5, Göteborg, Karta
Lokal: Kosmosgården, Varnhem, Karta
   

Stiftelsen Tredje Testamentet, Göteborg, www.tredjetestamentet.se

Tankar om Martinus sista stora beslut Ny världsimpuls Rolf Elving

   
Marja o Uno Pettersson, Snörsta Skola, Knon, 683 91 Hagfors, 0563-460 26
Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
Gunnar Carlsson, Kaptensgatan 40, 252 70 Råå, 042-14 21 14,
070-577 00 98 gunnar.carlsson@gmail.com 
Ingrid Seeger, Tegelmästareg 8 B, 262 41 Ängelholm, 0431-41 13 68, ingrid.seeger@swipnet.se
Föredrag: Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Studiecirklar:
Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Föredrag: Kontakta Gunnar eller Ingrid.
Helmer Andersson, Bergagärde 5425, 524 91 Herrljunga, 0513-102 95
Studiecirkel: Martinus kosmologi, upplysningar Helmer Andersson.
Annica Andersson, Långgatan 19, 544 30 Hjo, 0503-133 77, 0709-292 486
www.fruandersson.info.se, fru.andersson@telia.com
  Anders Lagerström, Gjässevägen 1 B, 712 34 Hällefors
0762-024747
 • RNÖSAND
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Mette Bohlin, Storg. 72, 263 31 Höganäs, 042-33 07 65
  Roger Algehov, Blekev. 31, Box 46, 260 41 Nyhamnsläge,042-34 53 89
   
  Richard Åsgård, Vretvägen 16 C, 153 37 Järna, 08-551 737 32
   
  Martinus Center i Jönköping
  Lars Malmgren, malmgren@brfnorrgarden.se, 070-68 61 088
  Lovisagatan 117, 554 74 Jönköping
  Kurt Ehn, Gröna Gatan 16, 553 36 Jönköping, 0705-51 27 84
  Lars Ahlin, Oxhagsg 131, 561 50 Huskvarna, 070-482 65 80,
  l4a8rs@gmail.com
  Ingalill Ericsson, Hermansv. 140, 554 53 Jönköping, 073-779 01 72,  ingalill3041@comhem.se.
   
   
  Träffar i NBV:s lokaler varannan tisdag, ojämna veckor 18 - ca 19.45. F n studium av Storkursen (Grand Kursus) och samtal om aktuella el. intressanta ämnen med anknytning till kosmologin.

  VÄLKOMNA!

  Siv Karlsson, Sagovägen 31, 393 52 Kalmar, 0480-229 59
  Studiecirkel: Startad. Upplysningar Siv.
  Cafegalleriet-i-Vala
  (Ängelsberg)
 • Yngve Funeteg, Rosenkällev 48, 374 30 Karlshamn, 0454-126 72
  Henrik Wachtmeister, 070-916 37 58, info@skarvagard.se
   
   
  Studiecirkel: Varannan söndag em, Skärva Gård, kontakta Henrik eller Karin.
   
  Karin Holm, karinholm59@gmail.com, 0703-398 01 38
   
  Skärva Gård
  www.skarvagard.se och på facebook.com
   
  Hugo Moatti, 054-54 52 04  
  Martinus Fria Forum: Träffpunkten i Karlstadsområdet för Martinusvänner och andra intresserade av livsåskådningsfrågor. www.martinuskosmologi.com, martinusfriaforum@sverige.nu. Se hemsidan för ev. ändringar under terminen.

  Program för Martinus Fria Forum
  - Karlstad

  Träffpunkten i Karlstadsområdet för Martinusvänner och andra intresserade av  livsåskådningsfrågor.

   
  Gisela o Uno Björklund, Granhedsgården, 641 97 Katrineholm, 0157-910 20
  uno.bjorklund@telia.sewww.granhedsgarden.se
  *****************************************************************************************************
  Warja Ensjö, Tegnervägen 40
  641 32 Katrineholm, 0730-55 48 94, warja.ensjo@live.se
  Nina Hedlund, Spånggatan 4, 260 70 Ljungbyhed, 0733-51 71 31, ninahedlund@yahoo.se
   
  Inger Gustafsson-Hinderyd, Hjalmar Söderbergs väg 12,  291 85 Kristianstad, 
  044-12 52 32, inger-anna@hotmail.com
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Jörgen Slaug, Skogsv 4, 731 30 Köping, 0221-127 50
  Ulla Sahlin-Öberg, Tarstad 2514, 268 90 Svalöv, 0418-400 98
  Jan Hellkvist, Skolv. 11, 793 33 Leksand .............0247-120 69
  Barbro Lovang, Hovslagareg 30 A, 777 30 Smedjebacken, 0240-66 31 00
  barbrolovang@hotmail.com
   
  Martinus Center i Linköping, pg 41 41 73-5

  http://lokalt.tredjetestamentet.se/linkoeping/

  Olof Fahlander, Vallmogatan 11, 582 46 Linköping  013-13 51 65
  olov.fahlander@gmail.com
  _________________________________________________________

  Martinusvänner i Linköping

  Webbplats: http://sites.google.com/site/mvlsweden

  Nils-Olof Bromée, 0733-277 088
  nils.olof.bromee@gmail.com

  Birgit Eriksson, 013-39 20 39
  birgiteriksson@levnu.se
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Ingegärd Persson, Tullg. 31 A, 951 35 Luleå, 0920-22 60 36
  Stiftelsen Martinus Center i Malmö, www.martinuscentermalmo.se
  Ingemar Fridell, Blekev. 31, 260 41 Nyhamnsläge 042-34 53 89
  3tifridell@gmail.com
  ,
  Birgitta Lybegård, birgitta.lybegard@gmail.com, 040-96 54 71, 
  Inger Knutsson, inger_knutsson@swipnet.se, 040-27 09 35

  Helsingborg-området:
  Info om aktiviteter: Ingrid Seeger 0431-41 13 68
  ingrid.seeger@swipnet.se

  På länken: http://www.martinuscentermalmo.se finns programmet.


  Du som vill stödja oss ekonomiskt i vårt informationsarbete kan sätta in
  ett bidrag på Pg. 4600307–5.

  Martinus verk syftar inte till förenings- eller samfundsbildning. Martinus arbeten föreligger till absolut fritt studium för alla intresserade.

  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Cafegalleriet i Vala - Ängelsberg (Ängelsberg)
  (Mundekulla 30 april 2011 OBS! Gammal programpunkt, endast för historiken!)
  Ulla Sallander-Lindahl, Sörbygdsv. 21, 455 33 Munkedal, 0522-927 91 (arb), 0524-116 32 (bost)

  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

  Leif Ericson, Brandkärrsv 146, 2 tr, 611 65 Nyköping, 0155-12 63 48
  Studiecirklar:  Upplysningar Leif Ericson.
  Kent Eriksson, Bergsgatan 2, 571 33 Nässjö, 0380-753 11
  kent.038075311@telia.com
  Alf Karlsson, Hagtornsgatan 2 A, 571 39 Nässjö, 0380-51 17 05
  Daniel Nilsson, idisavant83@gmail.com
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Johny Johné, Järnvägsg. 17, 372 37 Ronneby, 0709-56 38 30
  johny_johne@hotmail.com.
  Studiecirkel: Kontakta Johny.
  Britt-Marie Göransson, Dalagatan. 26 F, 795 31 Rättvik 0248-135 45
  brittmariegoransson@yahoo.se
  Samtalsgrupper: Kontakta Britt-Marie
  Karin Eklund, Hyttg. 29 B, 811 39 Sandviken. 026-25 31 60, 076-809 82 83
  029037866@telia.com
  Alf Mårtensson, Lunkendev. 20, 277 40 Sankt Olof, 0414-600 25
  alfm@telia.com
  Ole Saxe Pullar, Alvik 185, 793 97 Siljansnäs, 0247-228 25 (arb), 0247-234 04   ole@helhetsterapi.org
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

  Solveig Tovoté,070-739 67 39 (Skicka SMS).
  solveig.tovote@telia.com
  Studiecirkel: Kontakta Solveig om du vill vara med!

  Kontaktperson saknas
  STOCKHOLM www.martinus.se (Här finns även poddar och en blogg)
  Stiftelsen Martinus Kosmologi
  (fd Stiftelsen Martinus Institut i Sverige)
  08-747 90 55, 0708-47 82 99.
  Fjällg 23 B, bv, 116 28 Stockholm.
  Pg: 65 55 95-7. info@martinus.sewww.martinus.se
  Kontaktpersoner:
  Henrik Sundström
  , 0708-47 82 99, 08-766 08 69, henrik478299@yahoo.com
  Annika Petzén, tel. 08-747 90 55, annika.petzen@gmail.com
  Lars Östnäs, 08-659 07 38, lars.ostnas@gmail.com
   
  Stiftelsen Martinus Kosmologis verksamhet försiggår huvudsakligen på:
  Fjällgatan 23 B, Stockholm
  (T-Slussen, buss 2; 3; 76 eller 53. Stig av vid Tjärhovsplan.)
   
  Trasthagen 7, Lidingö: (T-bana till Ropsten, byt till buss 201 mot Kottla. Stig av
  vid ”Folkhögskolan”.)
   
  Martinus Center, Ekerö: Nyckelbyvägen 13. (Buss 176 från Brommaplan; byte i
  Ekerö centrum till buss 309 mot Kaggeholm. Stig av i Nyckelby.)
   
  Övriga adresser och platser framgår av respektive evenemang.

   

   

   

  Program i pdf-format

  Program (direktlänk till programmet ca 3 MB i storlek)

  ***********************************************************************

  Fakta om Stiftelsen med klickbara länkar:
  Stiftelsen Martinus Kosmologi bildades 1966 under namnet ”Stiftelsen Martinus
  Institut”. Stiftelsen har inga medlemmar och är vare sig religiös eller politisk. Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning.

  Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer: Henrik Sundström,  Ulf Mohlander, Anne Pullar, Håkan Lundberg och Göran Asplund. Henrik Sundström är stiftelsens ordförande. För planering och genomförande av verksamheten finns ett antal arbetsgrupper. Allt arbete för stiftelsen utförs ideellt. Stiftelsen välkomnar alla intresserade att delta i gruppernas arbete. För närmare information se hemsidan www.martinus.se

  Stiftelsens ekonomi baseras på inkomster av gåvor och testamenten samt aktiviteter såsom föredrag, cirklar, kurser och seminarier. Stort tack för alla gåvor!
  Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen lämnas till Länsstyrelsen och läggs också ut på stiftelsens hemsida www.martinus.se,
  Pg. 65 55 95-7.

  Stiftelsens lokal. Stiftelsens verksamhet äger rum, om ej annat anges, i stiftelsens  lokal på Fjällgatan 23 B. T-Slussen, buss 2, 3, 76 eller 53. Stiftelsen äger också fastigheterna Trasthagen 3 - 7 på Lidingö, där kursverksamhet för ca 12 deltagare kan bedrivas vår, sommar och höst.

  Stiftelsens hemsida, Martinus fria Forum (MFF) och Martinus fria Blogg (MFB).
  Stiftelsens hemsida, www.martinus.se innehåller mer information och länkar.
  info@martinus.se, genom att skicka ett mail till denna adress, med rubriken
  ”vill delta i mff ” så kommer du med på Martinus Fria Forums e-postlista, där du
  kan få information och delta i tankeutbyten med andra intresserade på nätet.

  Påminnelser om föredrag och kurser/seminarier skickas regelmässigt ut via Facebook.
  Martinuspodden: http://kosmologipodden.se/, där finns också en blogg, martinus.se/blogg.

  Kontaktperson för stiftelsen Har du frågor kring kosmologin eller vill du veta mer om verksamheten?
  Kontakta då Henrik Sundström, 0708-47 82 99, info@martinus.se

  Världsbild Förlag AB
  ägs av Stiftelsen Martinus Kosmologi. Förlagets VD är Ulf Sandström och styrelsens ordförande är Henrik Sundström, övriga ledamöter är Ulf Sandström och Ane Frostad. Förlagets huvudsakliga uppgift är att ge ut svenska översättningar av den danske författaren Martinus böcker. Bokkatalog finns på hemsidan www.varldsbild.se och böckerna kan beställas på förlagets nätbokhandel –
  kundtjanst@varldsbild.se – tel. 0290-767680, info@varldsbild.se.
  Världsbild Förlag AB, c/o StjärnDistribution, Hästskovägen 12, 813 33 Hofors.

  Martinus Center Ekerö drivs av Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyvägen 13, Ekerö. Centret anordnar temadagar för alla som är intresserade av att som andliga forskare samtala, läsa, lyssna och fördjupa sig i olika frågeställningar med utgångspunkt i Martinus analyser. En temadag börjar kl. 12.00 med lunch och avslutas ca kl. 17.00. Kostnaden för lunch och eftermiddagsfika är 100 kronor. Anmälan om deltagande ska  helst vara två dagar före varje temadag antingen på telefon
  0732-12 59 62 eller 0702-57 40 51 och info@livsenheten.se.

  Rune Östensson och Anne Külper - Ekerö
   

  * * * * * * *

  Bilder från tidigare träffar:
  Minnesdagsträff, Lidingö augusti 2003

   
  Minnesdagsträff, Lidingö augusti 2005

 • Framlidne, tidigare ordföranden, Sigurd Westerlund

   

   PROGRAM erhålls gratis om namn och adress meddelas på tel 08-747 90 55 eller per brev (adress, se nedan) eller info@martinus.se  Adress
  Upplysningar: Henrik Sundström: 0708-47 82 99

  Stiftelsen Martinus Kosmologi

  Fjällgatan 23 B, bv, 116 28 Stockholm
  0708-47 82 99,
   
  T-Slussen, buss  2, 3, 76 el 53
  Pg. 65 55 95-7

  Martinus litteratur kan beställas på

  Världsbild Förlag AB
  Tel. redaktionella frågor: 08-767 38 17, Ulf Sandström
  Beställning av böcker: 0290-76 76 80 eller via hemsidan. (www.varldsbild.se).

  Stiftelsen Martinus Kosmologi
 • Martinus Center Stockholm  - numera ihopslaget med
  Stiftelsen Martinus Kosmologi -
  http://www.martinus.se

  Martinus Center Ekerö, Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyv 13,
  178 90 Ekerö, m.c.ekero@telia.com, 08-560 209 21
  Anne: 0702-57 40 51, Rune: 0732-12 59 62
  Temadagar: Kl. 12-17. Kostnad: 100 kr för lunch och ”fika”.Anne K, Rune Ö.

  Buss 176 fr. Brommaplan 11.25 (byte till 309 vid Ekerö Centrum) till Nyckelby ca kl. 12.

  Anmälan senast 2 dagar innan resp. temadag till 08-560 209 21 el via mail, se ovan!


  (LIVSENHETEN
  www.livsenheten.se här finns Runes och Annes övriga verksamheter).

  Kalendarium - Martinus Center Ekerö - gå till www.martinus.se

  Välkomna till Martinus Center Ekerö på Nyckelbyvägen 13.

  Anmälan senast två dagar före resp. temadag på telefon 08-560 209 21 eller  m.c.ekero@telia.com. Vi börjar kl. 12.00 med lunch och avslutar temadagen ca 17.00 Buss 311 går från Brommaplan 11.45 – Stig av i Nyckelby.

  Anne Külper och Rune Östensson
  Temadagar – Lördagar

  Programmet finns invävt i Stockholmsprogrammet, se ovan. 
   
  Välkomna till MARTINUS CENTER EKERÖ på Nyckelbyvägen 13

  Anmälan senast två dagar före temadagen på telefon 08-560 209 21 eller m.c.ekero@telia.com

  Rune har under 30 år arbetat som biomedicinsk analytiker inom klinisk mikrobiologi, samt inom forskning och utveckling av nya tekniker inom mikrobiologi, hygien och desinfektion. Parallellt med sitt arbete inom medicinsk vetenskap har Rune intresserat sig för humanistiska ämnen som psykologi, filosofi och många former för alternativa behandlingsmetoder. Har ett stort intresse för existentiella frågor och forskning om materiens innersta väsen – medvetandet.
  Anne
  har en fil. kand. i pedagogik, sociologi och psykologi och är utbildad dansare. Anne har varit verksam som dansare, koreograf och pedagog med inriktning på nutida dans i 30 år. 1979 började Anne träna Tai chi och studera kinesisk livsfilosofi. De senaste 20 åren har Anne även undervisat i Qigong och Tai chi. Drivkraften i hennes skapande och livsstudier är en längtan efter att förstå vad vårt medvetande är – vad livskraft är – och hur allting hänger ihop.
  Rune och Anne är inspirerade av den danske författaren Martinus och ger regelbundet kurser och föredrag i Martinus andliga vetenskap. Bild på Rune och Anne finns under Stockholm

  _________________________________________________________

  Kjell-Ove Karlsson, Borgen 112, 864 91 Matfors, 0700-619922
  Bengt Carlsson, Rotbacken 13, 865 31 Alnö, 060-55 61 90
  Studiecirklar:  Bengt Carlsson
  • Solsökehem har upphört som kursgård i Sverige!
   Verksamheten drivs numera från Klint i Danmark, gå in på hemsidan, så framgår allt där!

  ___________________________________________________________________________________

  ***********************************************************

  Barbro Lovang, Hovslagareg. 30 A, 777 30 Smedjebacken,
  0240-66 31 00, 070-424 55 52

  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Ingrid Sundberg, Bada Ritäppa, 685 92 Torsby 0560-631 31
  Studiecirkel: Upplysningar Ingrid Sundberg.
  Christine Stafström, Grönbyvägen 41 (i Grönby), 231 73 Anderslöv.  christinestafstroem@yahoo.se, 0410-201 61.
  Studiecirkel och annat: Upplysningar Christine.
  Lena o Åke Calmestrand, lena.calmestrand@telia.com,
  ake.calmestrand@telia.com, 0520-44 16 21

  Är du intresserad av att använda Martinus kosmologi som ett redskap för att förstå dina tröskelns väktare dvs "den praktiska polförvandlingen", kontakta: Lena och Åke Calmestrand.

  Är du intresserad av att delta i en studiegrupp (Livets Bog, onsdagar) kontakt:
  Gunnar Larsson, 076-84 88 336
  Martin Torehov, mtore@telia.com, 0520-393 67
  Studiecirklar:
  Ring kontaktpersonerna.

  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
  Jan Kardell, Höggeröd 756, 473 92 Henån, 0304-490 55, 0730-58 36 63
  kardell@tele2.se
  Studiecirklar.
  Ulla Lönnqvist, Löftets Gränd 56, 903 63 Umeå, 090-14 86 10
  Anna-Lena Berglund, 0730-47 67 47, alo.berglund@gmail.com  
  Studiecirkel har vi varannan vecka, där vi studerar "Livets bok 4".

  För närmare information om plats och tid kontakta Ulla eller Anna-Lena.

  Föredrag: 12 april-2019, kl. 19.00. "Må bra källan", ingång från gården, Kungsg 42, Umeå.
  Ämne:
  Hälsa i ett helhetsperspektiv - näring för kropp och själ!
  Rune Östensson.

  Kurs: 13-14 april-2019. Kvarterslokalen på Teaterallén 22 (Umedalen)
  Ämne:
  Storkursen - Den eviga världsbilden
  Vi läser och samtalar utifrån den nya boken "Storkursen"

  Kurstid: Lö kl 9:30-16:00, Sö 9:30-15:00.
  Rune Östensson & Anne Külper

  Leif Pettersson, Hollandsresan 206, 757 55 Uppsala. 018-42 00 43
  018-612 00 24 (arb), 0705-89 95 49 (mobil). leif.pettersson@amersham.com.
  Studiecirklar: Upplysningar Leif P.
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!
   

  Kurser Martinus Center Varnhem, Skarke, Kosmosgården, 532 73 Varnhem, 0511-603 81. Geografiskt: Karta
  För mer information: Stiftelsen Martinus Center Varnhem
  c/o von Sydow, Fjugestagränd 23, 124 72 Bandhagen,
  073-617 07 22

  Pg 64 67 35-1
  Det är också möjligt att hyra gården för privat bruk. Priset motsvarar vad det kostar att bo på vandrarhem. För mer information om hyrning av kursgården, kontakta Ulf Sandström, 073-642 22 12.


   

  Stiftelsen KOSMOS-Varnhem, se ovan Göteborg

   

  Birgitta Ljungberg, Löparg. 84, 722 41 Västerås, 021-33 06 08
  Studiecirkel: Upplysningar Birgitta L.

  Ingemar Haraldsson, Valhallag 34, 352 35 Växjö, 0470-221 75
  Ingemar.haraldsson@telia.com


  Studiecirkel: För nybörjare. Startas om det blir flera intresserade.
  Upplysningar
  : Ingemar Haraldsson.
  ingemar.haraldsson@telia.com.
  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

  Kontaktperson saknas, anmäl gärna dig själv som ny kontaktperson!

  Pia Hellertz, Strombergsgatan 2 A, 702 83 Örebro, 070-313 46 77, 019-31 46 77
  pia.hellertz@telia.com
   

  Johan Harju, 070-270 00 73
  johan@harjus.se 
   
  Föredrag och studiecirklar: "Fria sinnen", ledare Johan Harju.

  Bild från en Kosmosartikel: “Kødspisning” og “Bisættelse”, Aage Hvolby

  En animalsk celle indeholder ofte i hundredvis af organeller, der kan betragtes som værende en slags celle-organer. Disse organeller er alle højt specialiserede, levende væsener. Hver organeltype udfører til gavn for helheden meget specifikke opgaver, som de andre organeltyper ikke kan udføre. Cellekernen, der indeholder kromosomerne, har fx den overordnede opgave at styre cellens formering og alle dens proteinsynteser. (Kilde: V. J. Larsen, 2003).

  VÄRLDSBILD FÖRLAG AB, redaktionella frågor 08-767 38 17, ulf.sandstroem@gmail.com
  eller info@varldsbild.se
  Martinuslitteratur på både svenska och danska. Studieplaner för bl a Livets Bog finns att beställa. Beställningar via telefon: 0290-76 76 80 Stjärndistribution
  www.varldsbild.se för beställning av böcker via internet.
   
  FORLAGET NORDISK IMPULS Aps, Brejningvej 34, DK-6971 SPJALD,
  00945-97 38 17 00, Giro 8 36 80 90, för Per Bruus-Jensens böcker. http://www.nordisk-impuls.dk/
   
  KOSMOLOGISK INFORMATION, adress, se nedan under Danmark.

  Böcker av Per Bruus-Jensen

  http://www.nordisk-impuls.dk/

  Nyhet - Om olika evolutionsteorier...

  Martinus, Darwin och intelligent design

  Martinus, Darwin och intelligent design: Darwin beskriver en gradvis utveckling i kraft av det naturliga urvalet; intelligent design försöker påvisa att det finns en större intelligens bakom all skapelse. Här presenteras en tredje förklaringsmodell, nämligen Martinus kosmologi

  Finns på www.varldsbild.se

   
  KOSMOS och Den Ny VerdensIMPULS se under DANMARK!  
  Martinusutställningar: ”En kosmisk världsbild” med symboler och litteratur, ”Nästakärlekens vetenskap” med symboler. Upplysningar: Gerd Stevrin 013-15 65 21.
    

  www.esperanto.net/torben_kehlet/maresp.html
   

  För verksamheten i DANMARK hänvisas till: Landsnr för telefon 0045  
  Martinus Institut
  , Mariendalsvej 96, DK-2000 Frederiksberg, tel: 38 34 62 80,  
  fax 38 34 61 80. in
  fo@martinus.dk , http://www.martinus.dk
  Tidskriften KOSMOS ges ut av Institutet. Beställ gratis provnummer.  


  Martinus Center, Klintvej 69, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj,  
  59 30 62 80
  , tel, receptionen, 59 30 62 81, tel , Villa ”Rosenberg”,  
  59 30 62 82
  , fax vid receptionen

  Den Ny Verdens-IMPULS, Ruth Olsen, Klintvej 104, Klint, DK-4500 Nykøbing Sj, 5930 52 72 kosmo-info@olsen.mail.dk. DK-4500 Nykøbing Sj, tel och fax 59 30 36 51, info och bokförsäljning (Kosmologisk Information). http://www.nyimpuls.dk/
   

  För verksamheten i NORGE hänvisas till: Landsnr för telefon 0047  
  Nettverk i Norge: http://home.c2i.net/boye.garmann  
  Anne Brostigen
  , Elmholt Allé 14, NO‑0275, Oslo, tel 22 73 42 58. annebros@online.no
  Bjørn K. Øyen,
  22 55 74 08, bjorn-oyen@c2i.net

  Rune Øverby
  , 2338 Espa, tel 62 58 08 86,
  rune.espa@c2i.net rune@glactic.to

   

  Några emailadresser:

   

  Alf Mårtensson, Sankt Olof

  alf@taulearning.se

    Anna-Lena Berglund anna-lena.berglund@ume.se

   

  Anne Brostigen, Oslo

  annebros@online.no 

   

  Annika Petzén, Nacka

  annika.petzen@rocketmail.com 

   

  Bjørn K Øyen, Norge

  bjorn-oyen@c2i.net 

   

  Bo o Märta Carlstedt, Mölnbo

  bomart@tele2.se

   

  Christina Boström, Eskilstuna

  christina.bostroem@gmail.com 

   

  Daniel Lundberg,

  daniel@dxn.nu     

   

  Gunnar Carlsson, Helsingborg

  gc@home.se  

   

  Henrik Sundström, Nacka

  kf@hsu.se  

   

  Håkan Sundin, Göteborg

  73sundin@telia.com

   

  Ingemar Fridell, Nyhamnsläge

  ingemar.fridell@mhm.lu.se 

   

  Johansson, Olav, Stockholm

  olav.lena@telia.com 

   

  Kent Eriksson, Nässjö

  kent.038075311@telia.com 

   

  Kosmisk Upplysning

  martinus@kundalini.se  

   

  Kosmologisk Information

  kosmo-info@olsen.mail.dk 

   

  Kosmologiskt Forum

  kf@hsu.se

   

  Lasse Malmgren, Jönköping

  malmgren@brfnorrgarden.se 

   

  Liesel Lind, Järna

  liesel.lindh@realfast.se 

   

   

   

   

   

   

   

  Martinus Center Ekerö

  info@livsenheten.se  

   

  Martinus Institut i Köpenhamn

  info@martinus.dk  

   

  Per-Anders Hedlund, Läkekällan, Borlänge

  kontakt@lakekallan.nu 

   

  Ole Therkelsen, Danmark

  oletherkelsen@gmail.com  

   

  Tomas Jakobsson, Göteborg

  jakobssont@gmail.com  

   

  Pia Hellertz, Örebro

  pia.hellertz@telia.com  

   

  Rolf Elving, Göteborg

  rolf.elving@comhem.se  

   

  Rune Henriksson, Karlstad

  rune.he@telia.com 

   

  Rune Øverby, Norge

  rune@galactic.to 

   

  Solsökehem, Danmark

  info@solsokehem.se 

   

  Stiftelsen Martinus Kosmologi

  info@martinus.se 

   

  Tredje Testamentet Informationscentrum, Gbg

  info@tredjetestamentet.se 

   

  Världsbild Förlag AB, Stockholm

  mail@varldsbild.se 

    Jan Kardell, Uddevalla kardell@tele2.se
   

  Hemsidor:

  Kosmologiskt Forum  Mail: kf@hsu.se
  Läkekällan  (Läkekällan, Per-Anders Hedlund)
  Kosmisk Upplysning - Martinus Kosmologi
  Solsökehem
    (Sverige)
  Stiftelsen Martinus Center  (Malmö)
  Permakultur (Olov Fahlander) Om energin i framtiden

  Stiftelsen Tredje Testamentet (Göteborg)
  Stiftelsen KOSMOS-Varnhem
  Stiftelsen Martinus Kosmologi (Stockholm)

  Martinusguiden
  (Danmark)
  Martinus Media Center 

  Institutet i Köpenhamn inkl Martinus Center Klint
  Världsbild Förlag AB (Svensk bokförsäljning)
  Världsbild (Citat av Martinus)
  Den Ny Verdens impuls (Danmark)

  Martinus kosmologi Karlstad
  Esperanto Torben Kehlet
  Martinus Forum (Danmark)
  Martinus kosmologi (Finland)
  Martinus-webcenter (Danmark)
  Martinus Fria Blogg
  Ole Therkelsen - föredrag  (Föredrag av Ole Therkelsen, ljudfiler)

   

  New Cosmic Paradigm (NCP)
  ncp@newcosmicparadigm.org

  Info om NCP

  Se även NCP-hemsida och Info om NCP